Copyright © VNPT Group v3.1.29032024
Thông tin hỗ trợ hệ thống

Plugin ký số : Plugin

THÔNG BÁO :

Từ ngày 01/7/2024 Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức chạy tại tên miền https://cbccvc.quangngai.gov.vn